Правление тсж

Проверка жильцами выполнения устава ТСЖ

С¾Ã³Ã»Ã°ÃÂýþ ÃÂÃÂ.20 ÃÂààä, öøûÃÂÃÂàÃÂÃÂàòÿÃÂðòõ ÿÃÂþòõÃÂÃÂÃÂà÷ðúþýýþÃÂÃÂàÃÂÃÂõñþòðýøù ãÃÂÃÂðòð ÿÃÂÃÂõü þñÃÂðÃÂõýøàò ÃÂþÃÂÃÂôðÃÂÃÂÃÂòõýýÃÂàöøûøÃÂýÃÂàøýÃÂÿõúÃÂøÃÂ. ÃÂÃÂóðý úþýÃÂÃÂþûÃÂ, ò ÃÂòþàþÃÂõÃÂõôÃÂ, òÿÃÂðòõ þñÃÂðÃÂøÃÂÃÂÃÂàò ÃÂÃÂôõñýÃÂõ øýÃÂÃÂðýÃÂøø ÿÃÂø òÃÂÃÂòûõýøø ýðÃÂÃÂÃÂõýøù.


ÃÂÃÂþüõ ÃÂþóþ, ÃÂþñÃÂÃÂòõýýøúø, ÃÂõóÃÂûÃÂÃÂýþ òýþÃÂÃÂÃÂøõ ÿûðÃÂõöø ÷ð ÿþÃÂÃÂõñûÃÂõüÃÂõ ÃÂõÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ, ÃÂõúÃÂÃÂøù ø úðÿøÃÂðûÃÂýÃÂù ÃÂõüþýàÃÂÃÂÃÂ, òÿÃÂðòõ úþýÃÂÃÂþûøÃÂþòðÃÂàôòøöõýøõ ôõýõöýÃÂàÃÂÃÂõôÃÂÃÂò ýð ÃÂðÃÂÃÂõÃÂýþü ÃÂÃÂõÃÂõ âþòðÃÂøÃÂõÃÂÃÂòð úðú ûøÃÂýþ, ÃÂðú ø ôõûõóøÃÂþòðÃÂàÃÂòþø ÿþûýþüþÃÂøàÃÂÿõÃÂøðûÃÂýþ ÃÂþ÷ôðýýþù ÃÂõòø÷øþýýþù úþüøÃÂÃÂøø.

Функции ТСЖ

Нередко, перед созданием объединения владельцев недвижимости, у его будущих членов и прочих жильцов дома возникает вопрос: чем занимается организация, какие функции на нее возложены. Права и обязанности определяются статьей 135 ЖК РФ, а также уставом организации. Основные обязанности товарищества собственников жилья таковы:

 • контролировать деятельность компаний, оказывающих услуги собственникам квартир: коммунальных служб, предприятий и фирм, что оказывают бытовые услуги, такие как вывоз мусора, уборка улиц, поддержание чистоты в подъездах и прочие;
 • решать вопросы, касающиеся того, когда и кто осуществляет ремонт;
 • отслеживать выполнение правил эксплуатации дома и его обслуживания;
 • обеспечивать выполнение работ по обустройству дома и придомовой территории согласно плану, утвержденному на год;
 • предоставлять требуемые услуги собственникам квартир и выполнять их;
 • обеспечивать должное санитарное состояние общедомового имущества (своевременный вывоз мусора, чистота на площадках, в частности возле мусоропроводов и так далее);
 • выделение парковочных мест, детских площадок для жильцов дома (пункт должен быть оговорен уставом);
 • выполнение дополнительных функций, прописанных в уставе, утвержденном на общем собрании.

ТСЖ, как представитель интересов жильцов многоквартирных домов, обязано отстаивать интересы дома и права жильцов в частности перед коммунальными службами и государственными органами. Чаще всего возникают проблемы с проведением ремонта как текущего, так и капитального. Членам правления и председателю товарищества в частности придется не раз столкнуться с нежеланием коммунальщиков вовремя выполнять свои обязательства.

Согласно законодательству, будучи юридическим лицом, имеет право от своего имени заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями, оказывающими коммунальные услуги по обслуживанию многоквартирного дома и прочие, которые собственники жилья сочтут необходимыми. Еще одно обязательство участников объединения — составление и утверждение сметы на последующий период.

В обязанности членов ТСЖ входит поддержание порядка в доме, чистоты и сохранности общедомового имущества, в частности технического оснащения, конструкций на земельном участке, что прилегает к МКД и так далее. Таким образом, все, что делает объединение владельцев жилой недвижимости, направлено на улучшение или минимум поддержание достойных жилищных условий дома или нескольких МКД, находящихся под его управлением.

Порядок отчета перед жильцами

Согласно законодательству, товарищество собственников жилья, а именно члены правления и его глава, обязаны регулярно отчитываться перед жильцами. Причем регулярный порядок отчета устанавливается уставом. Кроме того, отчет о движении средств, выплатах, тратах, полученных доходах или проделанной ТСЖ работе должен быть предоставлен по первому требованию членов объединения.

Тем не менее, ни одним законодательным актом не было установлено четкой формы для отчета ни для правления, ни для председателя. Исходя из этого, порядок отчетности перед жильцами следует четко прописать в уставе товарищества. Потому как он является основным документом, согласно которому должны действовать члены правления и глава ТСЖ.

Каждый из жильцов, являющийся членом товарищества, должен в обязательном порядке ознакомиться с уставом товарищества. В нем описан порядок, каким образом, когда и в какой форме оно обязано отчитаться перед собственниками квартир.

Устав

Как уже было сказано, устав товарищества – главный правовой документ, регулирующий права, функции, обязанности его членов, правления и председателя. Он подается в качестве учредительного документа для регистрации товарищества в качестве юридического лица. На первом общем собрании членов товарищества устав должен быть утвержден и подписан председателем.

Форма и содержание определяются законодательством РФ, согласно которому устав:

 • утверждается всеми владельцами квартир;
 • должен быть пронумерован и подписан председателем;
 • подписи собственников необязательны.

Копия заверенного устава должна быть заверена нотариусом. После чего ТСЖ на его основании регистрируют в федеральной налоговой службе для дальнейшего налогообложения объединения собственников жилья.

Сам устав содержит:

 • адреса входящих в ТСЖ зданий;
 • место и дата составления;
 • цель, с которой создавалось товарищество;
 • права, обязанности его членов.

Если необходимо внести поправки в уже действующий устав, необходимо провести общее собрание и изменить содержание документа на основании протокола мероприятия.

Важные моменты при подготовке пакета документов на регистрацию

Заявление должно быть подано и адресовано в налоговую инспекцию по месту нахождения ТСН. Если заявление и пакет документов к нему будут поданы не по принадлежности, не в тот налоговый орган, то по ним будет вынесено решение об отказе в государственной регистрации, при этом документы и квитанция об оплате пошлины не возвращаются. И для последующей регистрации все документы нужно готовить заново и повторно платить государственную пошлину в сумме 4000 рублей, а также услуги нотариуса; Если на третьем листе заявления подпись заявителя не удостоверена нотариусом, то по такому заявлению тоже выносится решение об отказе в регистрации ТСН. Для регистрации наличие всех выше перечисленных документов обязательно. Отсутствие любого их них дает право налоговому органу вынести решение об отказе в государственной регистрации; В каждом документе все сведения должны быть достоверны. И наименование и адрес ТСН, указанные в заявлении о регистрации, в Уставе и в протоколе должны быть одинаковыми. Содержание Устава не должно противоречить законодательству

Все решения собрания должны быть приняты и оформлены в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ; Если государственная пошлина уплачена не на те реквизиты, или приложена копия квитанции, а не оригинал, то государственная пошлина считается не уплаченной, и по пакету документов регистрационным органом выносится решение об отказе в государственной регистрации; Очень важно правильно оформить документы: каждый документ, состоящий более чем один лист должен быть прошит, пронумерован. Количество листов в документе подтверждается подписью заявителя или нотариуса на обороте последнего листа документа на месте его прошивки

Исправления в тексте подаваемых документов не допускаются, в незаполненных графах ставятся прочерки, пустые листы формы Р11001 не прикладываются.

Описание и особенности

Товарищество собственников жилья – это некоммерческое объединение жильцов многоквартирного дома в виде юридического лица с собственным Уставом и Правлением. Решения принимаются на общем собрании собственников жилья, которое выбирает Правление. Члены Правления избирают председателя.

Устав составляется на основе ЖК РФ и действует в его рамках, он устанавливает форму собственности товарищества и детальный план деятельности. Процесс организации и ликвидации товарищества осуществляется в соответствии со статьями Гражданского кодекса РФ.

Функции ТСЖ определены статьей 135 Жилищного кодекса РФ:

 1. Избирается для управления коллективным имуществом многоэтажного дома или нескольких домов.
 2. Создаёт условия для совместного пользования и распоряжения этим имуществом.
 3. Следит за сохранностью, увеличением и содержанием имущества.
 4. Обеспечивает доступность и своевременность предоставления услуг.
 5. Производит любые другие действия по управлению домом или домами.

Для исполнения этих функций ТСЖ может производить следующие действия:

 1. Заключать договоры, совершать сделки, связанные с обслуживанием, ремонтом имущества, предоставлением услуг.
 2. Производить расчёт и учёт расходов на содержание дома и хозяйства.
 3. Производить учёт средств, вносимых собственниками в фонд товарищества.
 4. Устанавливать сумму ежемесячных выплат для отдельного собственника жилья с учётом его доли в общей собственности.
 5. Обеспечивать проведение необходимых работ в квартирах всех собственников жилья.
 6. Передавать членам товарищества в пользование часть общего имущества.
 7. Проводить реконструкцию зданий в рамках законодательства.
 8. Защищать интересы жильцов, касающиеся общего имущества, действовать от имени собственников.
 9. Обеспечивать защиту прав и интересов собственников при использовании собственности товарищества.
 10. Требовать от жильцов исполнять свои обязанности по содержанию, ремонту коллективного имущества в зависимости от доли каждого.
 11. Требовать от собственников соблюдения санитарных и технических норм.
 12. Следить за застройкой придомовой территории от имени жильцов.

То есть, товарищество вправе решать, нужна ли охрана, как распорядиться подвалами и чердаками, а также придомовой территорией. Решение о построении парковки или детской площадки также принимается общим собранием.

Члены товарищества имеют право принять решение о постройке дополнительных помещений для коммерческих целей, например, сделать пристройки для размещения магазина или кафе для передачи их арендаторам.


Члены ТСЖ имею право подавать претензии и жалобы, если руководство не справляется с этими обязанностями.

Плюсы и минусы

ТСЖ считается наиболее рациональным способом управления домом: коммунальные услуги можно получать без наценок, между соседями выстраиваются конструктивные взаимоотношения при решении общих проблем и сложностей при управлении домом.

Создание товарищества имеет ряд несомненных положительных моментов:

 1. Все важные вопросы, касающиеся содержания дома, решаются общим собранием жильцов.
 2. Есть возможность влиять на деятельность управляющей компании, самостоятельно выбирать поставщиков услуг, контролировать их качество.
 3. Удаётся сократить расходы и суммы выплат за счёт грамотного управления домом, например, за счёт аренды части общего имущества или рекламы на территории.

Чистота, ухоженность здания и территории, консьержи, охрана не только благотворно влияют на проживающих людей, но и увеличивают рыночную стоимость жилья.

Минусы:

 1. Не до конца разработаны законодательные нормы, связанные с ТСЖ.
 2. Не отрегулирован механизм взаимодействия товарищества с муниципальными властями.
 3. При нежелании отдельных собственников оплачивать коммунальные услуги, их долги взыскиваются через суд, на это уходят многие месяцы, в течение которых расходы компенсируются из средств добросовестных плательщиков.

Коме того, не все собственники имеют время или желание участвовать в деятельности по обслуживанию дома.

ТСН: понятие, отличие от ранее используемой правовой формы

Поправки, внесенные после принятия концепции развития гражданского законодательства в Российской Федерации, определили новую организационно-правовую форму юридических лиц – товарищество собственников недвижимости.

Нормы Гражданского кодекса РФ определяют под понятием товарищества собственников недвижимости (ТСН) – объединение собственников недвижимости, организованное на добровольных началах с целью осуществления триады прав — пользование, владение, распоряжение имуществом, находящимся в общем пользовании и общей собственности, а также для решения иных задач, не противоречащих настоящему законодательству.

Иными словами, под товариществом собственников недвижимости стоит понимать — некоммерческую организацию, в рамках которой объединились собственники любой, без исключения, недвижимости, будь то: квартира, частный дом, дача, сад, гараж, офис и прочие.

Стоит сказать, что ранее существовал альтернативный вариант владения общей собственностью – ТСЖ. Оно представляло собой объединение собственников для осуществления принадлежащих им прав в отношении совместного имущества – конкретного дома.

Такая форма организации управления имела ряд отличий от ТСН:

 • отсутствовала правовая возможность для объединения в ТСЖ владельцам коммерческой недвижимости;
 • узкий круг обязанностей, связанный с ведением коммунального обеспечения дома и управление его имуществом;
 • налогообложение осуществлялось согласно упрощенной системе.
 • органы управления ТСЖ принимали компетентные решения только с согласия всех или большинства собственников общей недвижимости;
 • отсутствовала необходимость в лицензировании деятельности организации.

Таблица позволяет уяснить различия между устаревшей и ныне принятой формами организации управления общей собственностью:

Отличия ТСЖ ТСН
Объект управления Только жилые дома Любая недвижимость
Обязанности Управление общим имуществом, обеспечение работы коммунальных систем Те же, что и у ТСЖ + осуществление предпринимательской деятельности в отношении объектов общей собственности и, при необходимости, их дополнительное строительство
Система обложения налогом УСН Нет разрешения на УСН
Члены Физические лица Физические, юридические лица, равно как и их объединения
Лицензирование Не обязательно Обязательно

Правовое положение товарищества собственников недвижимости имеет более широкие границы в том, что посредством этой организационной формы могут объединяться не только жильцы одного многоквартирного дома, как в случае с ТСЖ, но и собственники целых дворов с общей придомовой территорией, а также любой иной недвижимости. Для ТСН не существует конкретных ограничений в перечне возложенных обязанностей и несмотря на некоммерческий правовой характер, организация может извлекать прибыль от такой деятельности, которая будет предназначена для удовлетворения интересов ее членов. Такой статус ТСН открывает возможности управлять не только жилыми объектами недвижимости, но и всеми прочими, в рамках одной организации.

Правовые основы деятельности ТСН

Некоммерческая организация в форме ТСН обладает специальной правоспособностью, то есть только теми правами и обязанностями, которые отражены в ее основном документе – уставе.

Обязанности ТСН

Наряду с ранее существовавшим ТСЖ, в главном документе товарищества собственников недвижимости обязательны к закреплению схожие правовые основы управления – обслуживание, эксплуатация и ремонт объекта недвижимости, а также те, которые в сферу осуществления первой, не входили – ведение строительства новых объектов совместной недвижимости, сдача ее в арену. При этом, арендные отношения ТСН будут отнесены к сфере предпринимательской деятельности, которую вправе осуществлять эта организационно-правовая форма, а полученные от этого доходы могут быть распределены по усмотрению собственников совместного имущества.

Устав ТСН

В сведениях, указанных в уставе ТСН обязательно должны быть информация о наименовании, месте нахождения организации, правовом положении и составе органов управления товарищества, предмете и целях такой деятельности.

Важно сказать о том, что на законодательном уровне отсутствуют четкие требования к такому документу, он лишь не должен противоречить нормам ЖК и ГК РФ

Учредители ТСН

Членами, а равно и учредителями ТСН могут быть физические лица, обладающие правом собственности на недвижимое имущество, которое выступает объектом общего пользования, а также юридические лица, которым вышеописанное имущество принадлежит на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления.

Стать членом организации можно посредством заявления. В нем необходимо указать достоверную и полную информацию о себе, которая в последующем будет внесена в соответствующий реестр.

Контроль и управление ТСН


Участники товарищества собственников недвижимости не несут ни долевую, ни солидарную, ни субсидиарную ответственность по его долгам, так как у этого юридического лица имеется обособленное имущество, которым оно способно отвечать по возникшим обязательствам.

За каждым ТСН закреплена обязанность по образованию органов контроля и управления, которые занимаются согласованием вопросов между членами организации и сторонними юридическими лицами.

Функции по контролю и управлению осуществляют:

 • общее собрание членов собственности;
 • председатель – единоличный исполнительный орган;
 • правление – коллегиальный исполнительный орган;
 • ревизионная комиссия – орган, проводящий контроль за всей деятельностью аппарата управления.

Основные за и против

В данном способе управления имуществом существуют как положительные, так и отрицательные моменты.

В управлении

Для начала, рассмотрим плюсы при управлении ТСЖ:

 • Более эффективное расходование средств. Управляющие компании работают с целью получить денежное вознаграждение за управление домовым имуществом. В случае ТСЖ – жильцы сами решают, куда потратить средства в первую очередь, и могут снизить затраты, найдя более выигрышное решение.
 • Свобода выбора. При ТСЖ жильцы и управленческий орган товарищества сами решают, с какой компанией сотрудничать. Соответственно, могут найти более выгодный вариант, или отказаться от услуг компании, качество обслуживания которой оставляет желать лучшего.
 • Возможность получения дополнительных средств. ТСЖ имеет право получать прибыль от общедомовой территории, например, сдавая ее в аренду.
 • Ответственное выполнение обязанностей. Управляющие компании обслуживают сразу несколько домов, объем работ большой, и не всегда удается следить за качеством их выполнения. В товариществе собственников качество производимых работ могут контролировать сами жильцы.

Помимо плюсов, ТСЖ, как и любая другая форма управления, имеет и свои минусы:

 • Большие временные затраты. Для решения какого-либо вопроса, собственникам жилья нужно проводить собрания, и только после этого принимать решение. На это тратиться дополнительное время.
 • Сложность организации эффективного управления. Для того, чтобы ТСЖ эффективно выполняло свою работу, при этом было экономически выгодно, нужен грамотный и честный управленец, которого зачастую очень сложно найти.
 • Неплательщики. Все расходы по содержанию общедомового имущества при ТСЖ несут сами граждане. Если, среди них есть неплательщики, это плохо отражается на финансировании в целом, ведь их долги приходится выплачивать добросовестным жильцами.

В оплате

Плюсы:

Минусы:

 • Возможны более высокие платежи за обслуживание дома. Так как ТСЖ самостоятельно занимается благоустройством территории, для более качественного проведения работ могут потребоваться дополнительные расходы.
 • Срочные расходы. В оплате услуг при ТСЖ являются непредвиденные расходы. Например, в случае необходимости срочного ремонта крыши или подвального помещения, потребуется крупная сумма денег. Если этой суммы нет в резерве товарищества, то жильцам придется в срочном порядке «скидываться» на ремонт.

В обслуживании

Плюсы:

 • Возможность качественного благоустройства общей территории. По инициативе жильцов можно создать дополнительные удобства на придомовой территории, создать уют в подъездах. В комплексе эти меры могут поднять рыночную стоимость квартир в доме.
 • Возможность контролировать качество проводимых работ.
 • Возможность оперативного ремонта и замены инженерных коммуникаций. По решению собрания жильцы могут заменить коммуникации не дожидаясь серьезных поломок, или момента, когда «подойдет очередь».

  В последствии, это может значительно снизить платежи за коммунальные услуги.

Минусы:

 • Безынициативность. Часто случается, что большинству граждан все равно, как будет выглядеть территория, в каком состоянии будут подъезды и коммуникации, они не приветствуют инициативу отказываются оплачивать работы.
 • При неграмотном распределении средств, может оказаться, что ТСЖ не в силах заплатить за ту или иную услугу, это опять приведет к тому, что жильцам нужно будет самостоятельно решать эту финансовую проблему.

В ремонте

Плюсы:

 • Оперативность. Например, если дом новый, но кое-где отошла плитка в подъезде или сломалась дверь – ТСЖ быстро решит эту проблему, не придется ждать, пока управляющая компания отреагирует на жалобы жильцов и произведет ремонтные работы.
 • Возможность обойтись «своими силами». Так как при ТСЖ все члены товарищества несут ответственность за сохранность имущества, косметический ремонт они могут осуществлять самостоятельно, без привлечения подрядных организаций.

Минусы:

 • Завышенные цены на ремонт. Как правило, ТСЖ – это не постоянный заказчик стройматериалов и услуг по ремонту, а контрагенты не всегда готовы предоставить скидки для разовых заказов.
 • Капитальный ремонт. Если дом старый и требует капитального ремонта, жильцы при ТСЖ будут обязаны взять ответственность за ремонт на себя, а вместе с этим, понести большие финансовые потери. Поэтому, если здание старое и в нем давно не было ремонта, создание ТСЖ нецелесообразно.

Из всего сказанного можно сделать вывод – создание ТСЖ целесообразно при наличии следующих факторов:

 • Хорошее состояние дома.
 • Наличие грамотного управляющего.
 • Платежеспособность жильцов.
 • Большое количество квартир (чем больше дом, тем меньше плата за содержание).

Основная информация

 Аббревиатура «ТСЖ» — это некоммерческая организация, расшифровываемая как «товарищество собственников жилья». Цель создания – организованное управление имуществом дома с несением ответственности за его техническую исправность и поддержание порядка. Перед тем, как подписывать соглашение и поручать заботу о доме конкретному товариществу, стоит узнать подробнее, что дает членство в ТСЖ, имеются ли альтернативные варианты обслуживания и т.д.

Полномочия организации определяют согласно ст. 135 ЖК РФ, а создание возможно только при согласии собственников, полученном на общем собрании дома. Закон не устанавливает ограничений по срокам учреждения организации. Статьей 139 жилищного законодательства определяется право создавать ТСЖ даже на этапе строительства. Впоследствии организация может быть реорганизована в ЖСК на основании ст.140 ЖК РФ.

Если ранее собственник не имел дела с ТСЖ, расшифровка слова поможет определить назначение организации, но степень ответственности и полномочий предстоит выяснять через уставные документы и подписанный с жильцами договор.

Многие граждане сомневаются в юридических основаниях для передачи дел МКД в ведение компании, не зная, как определить ТСЖ, это юр лицо или нет. Рекомендуется запросить Устав учреждения и прояснить вопрос о его деятельности. ТСЖ определенно является юрлицом, однако его цель вовсе не связана с коммерческой деятельностью и извлечением прибыли.

Отвечая на вопрос, что такое ТСЖ, собственникам квартир рекомендуется обратиться к юридическим документам, где прямо говорится о том, что организация не работает на прибыль, не нацелена на иную деятельность, кроме мероприятий по улучшению качества проживания и заботы о каждом собственнике помещений.

Товарищество имеет печать, на нее открыт счет, регистрирован юридический адрес. Расходы собственников жилья определяются в квитанциях согласно начислениям ТСЖ. В свою очередь, организация руководствуется нормами закона и договором с владельцами недвижимости, определяя размер оплаты за каждый коммунальный ресурс или оказанную услугу.

Неплательщикам стоит помнить, что несвоевременное внесение платежей ведет к исключению из списка участников, а значит и право на пользование услугами прекращается.

ТСЖ – лишь один из вариантов форм управления. На общем собрании жильцов может быть выбрана любая другая форма:

 • управляющая компания;
 • жилищно-строительный кооператив;
 • прямое управление.

Чем больше дом, тем сложнее им управлять, поэтому самостоятельно управлять многоэтажкой крайне затруднительно, ведь предстоит от имени жильцов решать вопросы с обслуживанием общедомового имущества.

На выбор формы управления влияет:

 • уровень платежеспособности жильцов;
 • степень финансовой ответственности;
 • наличие работающих приборов учета потребления ресурсов.

Выбор также бывает ограничен списком уже действующих товариществ в силу определенных ограничений.

Особенности управления многоквартирного дома

ТСЖ как способ управления многоквартирным домом доказал свою эффективность, однако для крупных домовладений установлены свои особенности. Статья 136 ЖК РФ предусматривает возможность создания только 1 товарищества для 1 МКД.

В то же время жильцы нескольких зданий вправе объединиться для создания одного ТСЖ. Закон допускает организацию обслуживания нескольких зданий, если они соседствуют друг с другом или входят в единый участок.

ТСЖ не может объединяться с другими товариществами, но допускается организация альянса для обслуживания нескольких домов.

При передаче полномочий по содержанию и управлению МКД жильцы несут ответственность за контроль исполнения обязательных мероприятий по обслуживанию здания и имущества в нем. Собственники квартиры вправе выбирать управляющую организацию и менять ее, если исполнение обязательств в рамках договора низкого качества.

Основная информация

 Аббревиатура «ТСЖ» — это некоммерческая организация, расшифровываемая как «товарищество собственников жилья». Цель создания – организованное управление имуществом дома с несением ответственности за его техническую исправность и поддержание порядка. Перед тем, как подписывать соглашение и поручать заботу о доме конкретному товариществу, стоит узнать подробнее, что дает членство в ТСЖ, имеются ли альтернативные варианты обслуживания и т.д.

Полномочия организации определяют согласно ст. 135 ЖК РФ, а создание возможно только при согласии собственников, полученном на общем собрании дома. Закон не устанавливает ограничений по срокам учреждения организации. Статьей 139 жилищного законодательства определяется право создавать ТСЖ даже на этапе строительства. Впоследствии организация может быть реорганизована в ЖСК на основании ст.140 ЖК РФ.

Если ранее собственник не имел дела с ТСЖ, расшифровка слова поможет определить назначение организации, но степень ответственности и полномочий предстоит выяснять через уставные документы и подписанный с жильцами договор.

Многие граждане сомневаются в юридических основаниях для передачи дел МКД в ведение компании, не зная, как определить ТСЖ, это юр лицо или нет. Рекомендуется запросить Устав учреждения и прояснить вопрос о его деятельности. ТСЖ определенно является юрлицом, однако его цель вовсе не связана с коммерческой деятельностью и извлечением прибыли.

Отвечая на вопрос, что такое ТСЖ, собственникам квартир рекомендуется обратиться к юридическим документам, где прямо говорится о том, что организация не работает на прибыль, не нацелена на иную деятельность, кроме мероприятий по улучшению качества проживания и заботы о каждом собственнике помещений.

Товарищество имеет печать, на нее открыт счет, регистрирован юридический адрес. Расходы собственников жилья определяются в квитанциях согласно начислениям ТСЖ. В свою очередь, организация руководствуется нормами закона и договором с владельцами недвижимости, определяя размер оплаты за каждый коммунальный ресурс или оказанную услугу.

Неплательщикам стоит помнить, что несвоевременное внесение платежей ведет к исключению из списка участников, а значит и право на пользование услугами прекращается.

ТСЖ – лишь один из вариантов форм управления. На общем собрании жильцов может быть выбрана любая другая форма:

 • управляющая компания;
 • жилищно-строительный кооператив;
 • прямое управление.

Чем больше дом, тем сложнее им управлять, поэтому самостоятельно управлять многоэтажкой крайне затруднительно, ведь предстоит от имени жильцов решать вопросы с обслуживанием общедомового имущества.

На выбор формы управления влияет:

 • уровень платежеспособности жильцов;
 • степень финансовой ответственности;
 • наличие работающих приборов учета потребления ресурсов.

Выбор также бывает ограничен списком уже действующих товариществ в силу определенных ограничений.

Особенности управления многоквартирного дома

ТСЖ как способ управления многоквартирным домом доказал свою эффективность, однако для крупных домовладений установлены свои особенности. Статья 136 ЖК РФ предусматривает возможность создания только 1 товарищества для 1 МКД.

В то же время жильцы нескольких зданий вправе объединиться для создания одного ТСЖ. Закон допускает организацию обслуживания нескольких зданий, если они соседствуют друг с другом или входят в единый участок.

ТСЖ не может объединяться с другими товариществами, но допускается организация альянса для обслуживания нескольких домов.

При передаче полномочий по содержанию и управлению МКД жильцы несут ответственность за контроль исполнения обязательных мероприятий по обслуживанию здания и имущества в нем. Собственники квартиры вправе выбирать управляющую организацию и менять ее, если исполнение обязательств в рамках договора низкого качества.


С этим читают